Vocabular și Fonetică: Question Preview (ID: 26491)


Below is a preview of the questions contained within the game titled VOCABULAR șI FONETICă: Testarea Cunoștințelor Despre Vocabulary și Fonetică .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Vocabularul fundamental este
a) Un carnețel în care notăm cuvinte noi
b) Totalitatea cuvintelor cunoscute de către un vorbitor
c) Totalitatea cuvintelor cunoscute de către toți vorbitorii unei limbi
d)

Vocabularul fundamental conține următoarele categorii de cuvinte
a) Noțiuni uzuale
b) Noțiuni din tehnică
c) Noțiuni din gramatică
d) Proverbe și zicători

Ca pondere, masa vocabularului ocupă
a) Trei sferturi din vocabular
b) Un sfert
c)
d)

Fonetica studiază
a) alfabetul limbii
b) sunetele limbii
c) elementele de versificație
d)

Diftongul este un grup de două sunete alcătuit din
a) Două vocale alăturate, aflate în silabe diferite
b) O vocală și o semivocală aflate într-o silabă
c) Două vocale
d) O consoană și o vocală

Triftongul este un grup alcătuit din
a) Două vocale și o consoană
b) Trei vocale
c) Două vocale în hiat și o consoană
d) O vocală și două semivocale

Litera este
a) semnul grafic care reproduce un sunet
b) un sunet înalt
c) un cod de comunicare
d) o parte a vocabularului

Un cuvânt monosemantic
a) nu are decât un singur sens
b) are sens propriu și secundar
c) are întotdeauna mai mult de două înțelesuri
d) are înțeles doar în context

Cuvintele scrise la fel, dar pronunțate diferit se numesc
a) omografe
b) omofone
c) polisemantice
d) paronime

În sintagma ,, Conlucrăm impreuna,, se poate identifica
a) tautologie
b) pleonasm
c) calc lingvistic
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 26491 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register