Ренесанс: Question Preview (ID: 24793)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Ренесанс: Ренесанс .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

11.Кои жанрове на светското музикално изкуство се появяват в Испания?
a) виланела
b) мадригал
c) вилянсико
d) фротола

9.Кога започва Ренесансът в архитектурата?
a) 1420г.
b) 1390г.
c) 1550г.
d) 1600г.

10.Кой е бил най-известният архитект на Късния Ренесанс?
a) Донато Браманте
b) Микеланджело Буонароти
c) Леон Баптиста Алберти
d) Андреа Паладио

8.Кой е бил приет за родоначалник на епохата на Ренесанса
a) Леонардо Бруни
b) Томас Мор
c) Леонардо да Винчи
d) Данте Алигиери

7.През кой век е Късният Ренесанс?
a) 16 век
b) 15 век
c) 17 век
d) 13 век

6.Кои години обхваща Ранният Ренесанс?
a) 1330-1400г.
b) 1520-1560г.
c) 1420-1500г.
d) 1480-1560г.

5.През коя година се възражда Платоновата академия в Кареджи
a) 1459г.
b) 1236г.
c) 1631г.
d) 1542г.

4.Кой е първият етап?
a) Ранен Ренесанс
b) Предренесанс
c) Късен Ренесанс
d) Зрял Ренесанс

3.Кога ренесансът достига най-големия си разцвет?
a) Края на 8 век
b) Края на 15 век
c) Началото на 15 век
d) Края на 13 век

2.Къде възниква ренесансът?
a) Италия
b) Германия
c) Франция
d) Англия

1.От кога до кога продължава ренесансът?
a) От 11 век до 13 век
b) От 14 век до 17 век
c) От 10 век до 19 век
d) От 6 век до 10 век

12.През кои години е Зрелият Ренесанс?
a) 1460-1500г.
b) 1520-1560г.
c) 1400-1450г.
d) 1500-1540г.

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 24793 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register