Съвременна История: Question Preview (ID: 24600)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Съвременна История: Въпросчета от съвременната история .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Кой е първият български президент?
a) Тодор Живков
b) Петър Младенов
c) Желю Желев
d) Георги Първанов

Желю Желев става президент на България на 1 Август 1990г. Коя година изтича последния му президентски мандат?
a) 1992г.
b) 1995г.
c) 1996г.
d) 1997г.

Андрей Карлов Луканов е министър-председател в 76-то (1990г.) и 77-то (1990г.) правителство на България. Коя година е застрелян той?
a) 1995г.
b) 1996г.
c) 1997г.
d) 1998г.

Кога е подписан Варшавският договор?
a) 1956
b) 1960
c) 1955
d) 1957

Сергей Станишев е роден в днешна?
a) Украйна
b) Беларус
c) Русия
d) Молдова

С кое световно събитие се бележи началото на Съвременната епоха?
a) ПСВ
b) ВСВ
c) Падането на Берлинската стена
d) Студената война

Колко години продължава ПСВ?
a) 2
b) 3
c) 6
d) 4

На коя дата започва ВСВ?
a) 1 май
b) 1 септември
c) 18 ноември
d) 1 октомври

На коя дата е сключената Крайовската спогодба между България и Румъния?
a) 8 октомври, 1940
b) 20 ноември, 1940
c) 7 септември, 1940
d) 23 ноември, 1940

Коя година е създадено НАТО?
a) 1949
b) 1950
c) 1939
d) 1945

През коя година пада Берлинскага стена?
a) 1969
b) 1976
c) 1989
d) 1991

Иван Костов и бивш лидер на коя партия?
a) БСП
b) ДСБ
c) СДС
d) ГЕРБ

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 24600 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register