חגים: Question Preview (ID: 20143)


Below is a preview of the questions contained within the game titled חגים: טריוויה .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

מתי ראש השנה?
a) תשרי
b) סיוון
c) חשוון
d) אדר

מתי פסח?
a) יד ניסן
b) א ניסן
c) כה ניסן
d) יד אדר

מה אוכליםבראש השנה?
a) ראש של דג
b) כל התשובות נכונות
c) תפוח בדבש
d) רימון

מי היה מנהיג בחנוכה?
a) מרדכי היהודי
b) בועז
c) יהודה
d) שמעון המכבי

כמה שבועות בעומר?
a) 5
b) 50
c) 49
d) 7

מה השם היהודי של אסתר המלכה?
a) הדסה
b) אסתי
c) מרים
d) רות

מתי קוראים את מגילת רות?
a) בפורים
b) בפסח
c) בשבועות
d) בסוכות

מהם שלושת הרגלים?
a) כל התשובות נכונות
b) סוכות
c) פסח
d) שבועות

?המכבי יהודה של האבא היה מי
a) אליהו
b) שמעון
c) מרדכי
d) מתיתיהו

איך עוד קוראים לחג שבועות?
a) חג הקציר וחג מתן תורה
b) חג האסיף וחג מתן תןרה
c) חג הביכורים וחג הקציר
d) תשובות 1+2 נכונות

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 20143 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register