Matemaatika Test. Question Preview (ID: 16181)


Test. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Positiivse arvu ruutu juureks nim?
a) sellist arvu mille ruut võrdub antud arvuga.
b) sellist arvu mille ruut võrdub 0.
c) sellist arvu mille ruut võrdub positiivse arvuga.
d) sellist arvu mille ruut võrdub -2.

Kas ruutjuurt negatiivse arvust real arvude hulgas ei eksisteeri?
a) ei eksisteeri.
b) eksisteeritakse.
c)
d)

Mida moodustavad iratsioonaalarvud koos ratsionaalarvudega?
a) Realarvude hulka.
b) ruutjuure.
c) kompless.
d) arvud.

Kas saab lihtsustada ja arvutada täpne väärtus?
a) ja
b) ei
c)
d)

Millal on korrutis 0?
a) siis kui üks teguritest on 0.
b) siis kui ruut juur on -.
c) siis kui kõik arvud on positiivsed.
d) mitte kunagi.

Ruutvõrrandis on esikohal alati...
a) lahendus võtte.
b) tundmatu ruuduga liige.
c) x.
d) y ja x.

C?
a) lineaarliige.
b) ruutliige.
c) Vabaliige.
d)

Mis tuleb teha ,et leida üldise ruutfunktsiooni 0 kohta?
a) Tuleb lahendada üldine ja täielik ruutvõrrand
b) tuleb korrutada vabaliige kordajaga.
c) lahend puudub.
d) jagada väiksema korrdajaga.

Millal on ruutvõrrand taandatud?
a) kui tema ruut liikme korrdaja on 1,(a=1).
b) kui tema ees olev arv on negatiivne.
c) kui x ja y on null.
d) kui tema ruut liikme korrdaja on 1,5.

Kas Vietei teoreemi on olemas?
a) jah,on.
b) ei,ole
c) .
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 16181 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register