Κρήνη Καλλιρρόη: Question Preview (ID: 15246)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Κρήνη Καλλιρρόη: Κρήνη Καλλιρρόη .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Οι ......................... στην Αρχαία Αθήνα έμεναν στο σπίτι κάνοντας δουλειές
a) γυναίκες
b) άνδρες
c) παππούδες
d) γιαγιάδες

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε στην ..................... Καλλιρρόη
a) βρύση
b) είσοδο
c) κρήνη
d) κρίση

Ο Πεισίστρατος ήταν ο πρώτος ...................... της Αθήνας.
a) βασιλιάς
b) τύραννος
c) στρατηγός
d) γλύπτης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Στο χώρο της ........................... συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου.
a) Ακρόπολης
b) κρήνης Καλλιρρόης
c) Αγοράς
d) Πνύκας

Όσοι δεν ήταν Αθηναίοι αλλά κατοικούσαν στην Αθήνα ονομάζονταν .................
a) μέτοικοι
b) μετεωρίτες
c) μετανάστες
d) μετέωροι

Δύο ήταν οι κυριότεροι ρυθμοί με τους έχτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τους ναούς, ο ιωνικός και ο ..........
a) δανεικός
b) μελανόμορφος
c) δωρικός
d) αττικός

Ποιος γλύπτης δημιούργησε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς στον Παρθενώνα
a) Περικλής
b) Σοφοκλής
c) Σόλωνας
d) Φειδίας

Το όνομα του πρώτου τυράννου της Αθήνας που φρόντισε την κρήνη Καλλιρρόη
a) Πεισίστρατος
b) Περικλής
c) Παυσανίας
d) Θεμιστοκλής

Από εδώ οι αρχαίοι Αθηναίοι έπαιρναν ............
a) πέτρες
b) νερό
c) μέλι
d) κρασί

Τα αγγεία στα οποία οι μορφές ζωγραφίζονταν με μαύρο χρώμα λέγονται .....
a) μελανόμορφα
b) ερυθρόμορφα
c) μελανιασμένα
d) μελωμένα

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15246 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register