Filipino Quizlet: Question Preview (ID: 14051)


Below is a preview of the questions contained within the game titled FILIPINO QUIZLET: Isang Pagsusuri Na Ang Layunin Ay Maipasariwa Sa Kaisipan Ng Estudyante. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Ang salitang \
a) commis
b) communa
c) communus
d) communis

Ang pinaka maliit na yunit ng salita.
a) fonema
b) monema
c) morfema
d) morfonema

Bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o gawa.
a) Pandiwa
b) Pang - Uri
c) Pangngalan
d) Panaguri

Ito ang tinatawag na salitang ugat.
a) Malayang fonema
b) Di malayang morfema
c) Malayang morfema
d) Di malayang fonema

Alin sa mga sumusunod ang aspektong imperpektibo ng \
a) Nag ayos
b) Mag ayos
c) Mag aayos
d) Nag aayos

Katumbas ng kapanahunan o tenses sa ingles.
a) aspekto
b) impakto
c) perpekto
d) aspeto

Tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at iba pa.
a) Pandiwa
b) Pangngalan
c) Pang Abay
d) Pang Uri

Naglalarawan sa pangngalan.
a) Pang Uri
b) Pangutya
c) Pang Ukol
d) Pang Abay

Naglalarawan sa Pandiwa
a) Pang Uri
b) Pang Abay
c) Panghalip
d) Pang Ukol

Bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangngalan, panghalip, pandiwa at pang-abay na pinag-uukulan ng kilos, gawa, balak, ari o layon.
a) Pang Abay
b) Panghalip
c) Pang Uri
d) Pang Ukol

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 14051 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register