Joodse Geschiedenis 5 Question Preview (ID: 1382)


Vragen Bij 'Inleiding In De Joodse Geschiedenis' Hoofdstuk 5, Israel Tegen De Filistijnen. Leeftijd 10-13 Jaar. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Waarom wilden de Benee Jisraeel een koning?
a) omdat zij een aanvoerder voor het leger nodig hadden
b) om recht te spreken net zoals bij andere volken
c) omdat zij een koning wilden aanbidden
d) alle drie goed

Sjemoeel zalfde Sjaoel tot koning omdat .....
a) hij bij de kleinste stam hoorde, boer was en knap en lang
b) hij goed kon vechten, groot en sterk was en rechter
c) hij bij de grootste stam hoorde, goed kon praten en rechtvaardig was
d) hij er uit zag als de meeste Joden, herder was en kampioen hardlopen

Als eerste koning van Israel zalfde Sjemoeel .....
a) David
b) Sjelomo
c) Sjaoel
d) Benjamin

Als tweede koning van Israel zalfde Sjemoeel .....
a) Sjelomo
b) Jonathan
c) Sjaoel
d) David

Waarom liet Sjaoel's familie David komen?
a) om te schaken
b) om harp te spelen en te zingen
c) om over Goliat te vertellen
d) om zijn vader te zien

Meteen na de dood van Sjaoel werd David koning over .....
a) alle Benee Jisraeel
b) de 10 stammen in het noorden
c) alleen de 2 stammen in het zuiden
d) de 12 stammen en de Filistijnen

David was familie van .....
a) Sjaoel en Jonathan
b) Ruth en Jisjai
c) Ruth en Benjamin
d) Naomi en Jehoeda

Het koninkrijk van David reikte van .....
a) Egypte tot de Eufraat in Mesopotamie
b) Eilat tot Damascus
c) Tel Aviv tot Kiriat Sjemona
d) de Jordaan tot Moav en Edom

Wat deed David toen hij koning was?
a) de Filistijnen verslaan en een verdrag met ze sluiten
b) Jeroesjalajim veroveren en tot hoofdstad maken
c) de Ark van Het Verbond naar Jeroesjalajim brengen
d) alle drie goed

Sjemoeel was .....
a) koning en rechter
b) boer en legeraanvoerder
c) profeet en rechter
d) herder en vader

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1382 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register