Sjoel En Tora Weetjes: Question Preview (ID: 1325)


Below is a preview of the questions contained within the game titled SJOEL EN TORA WEETJES: Vragen Over De Synagoge En Tora Bij 'De Synagoge, Het Huis Van Het Joodse Volk' Hfdstk. 3,4,5 .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

De inrichting in iedere synagoge is gelijk. Wat zie je er altijd?
a) bima, menora, ner tamid, magen david
b) Aron Hakodesj, bima, ner tamid, ramen
c) Aron Hakodesj, menora, banken, ramen
d) ner tamid, kroonluchter, magen david, chanoekia

Wat was vroeger in de oudheid het centrum van joods leven?
a) de synagogen
b) het eigen huis van de joden in Israel
c) de herberg die in ieder dorp in Israel stond
d) de Tempel in Jeroesjalajim

Waar wordt elke synagoge voor gebruikt?
a) om te bidden, Tora te leren en andere Joden te ontmoeten
b) om te bidden, te zingen en te dansen
c) om bar en bat mitswa te vieren en lekker te eten
d) om Tora te leren, met de rabbijn te spreken en met andere Joden koffie te drinken

Hoe wordt een synagoge ook wel genoemd?
a) Bet Tefilla
b) Bet Midrasj
c) Bet Knesset
d) alle drie de antwoorden zijn goed

Hoe heten de vijf boeken van de Tora?
a) Tora, Neviiem, Ketoeviem, Choemasj, Megilla
b) Beresjit, Sjoftim, Wajikra, Bemidbar, Tehilim
c) Beresjit, Sjemot, Wajikra, Bemidbar, Dewarim
d) Sjir Hasjirim, Ruth, Echa, Kohelet, Esther

Waarmee wordt de Tora gekleed?
a) mantel, schild, tallit, torens of kroon, jad
b) mappa, mantel, schild, jad, torens of kroon
c) mappa, jad, rimonim, jas, keter
d) jad, sjaal, schild, torens of kroon, tallit

Wie mag/kan een Sefer Tora schrijven?
a) iedereen die hebreeuws kan schrijven
b) rabbijn
c) iedereen die in Israel woont
d) sofeer

Mag je lezen uit een Tora waarvan sommige letters niet meer goed te zien zijn?
a) ja, als je maar iets bedenkt voor de letters die je niet meer kunt lezen
b) wel door de week maar niet op Sjabbat
c) nee, als je de woorden niet goed ziet maak je fouten
d) ja, als je maar eerst de letters overtrekt zodat ze weer leesbaar zijn

Waarom gebruiken wij een jad als wij uit de Tora lezen?
a) zo sla je geen woord of zin over
b) om de tekst niet aan te raken uit eerbied voor de Tora
c) zo raak je de tekst niet aan en slijten de letters niet af
d) alle drie de antwoorden zijn goed

Welke kant kijk op als je tijdens de dienst moet opstaan?
a) naar de Aron Hakodesj en dan dus ook naar Jeroesjalajim
b) alle kanten op om te zien waar je vrienden staan
c) naar de bima omdat daar meestal de rabbijn en chazzan staan
d) naar de uitgang omdat je snel naar buiten wil

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1325 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register