Joodse Geschiedenis .1 Question Preview (ID: 1314)


Vragen Bij 'Inleiding In De Joodse Geschiedenis' Hfdstk 1. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Wie zijn de awot?
a) Sjaoel, David, Sjlomo
b) David, Jehoeda, Awraham
c) Jitschak, Joseef, Jehosjoea
d) Awraham, Jitschak, Ja'akov

Wie zijn de imahot?
a) Chawa, Sara, Riwka, Hagar
b) Sara, Riwka, Rachel, Lea
c) Devora, Esther, Dina, Jochewed
d) Hagar, Dina, Mirjam, Channa

De joodse geschiedenis begon met.........
a) Adam
b) Mosje
c) Esther
d) Awraham

Wat is een teken van het Verbond?
a) de Sefer Tora
b) de brit mila
c) een kipa
d) een perkamenten oorkonde

Wat is monotheisme?
a) het geloof in 1 God
b) het aanbidden 1 beeld
c) godsdienst van de maan
d) het brengen van offers

Waar is Awraham geboren?
a) in Israel
b) in Mesopotamie
c) in Egypte
d) in Kena'an

Wat was de belofte van de Eeuwige aan Awraham?
a) Ik zal de God zijn voor jou en al je nakomelingen
b) alle drie antwoorden zijn goed
c) het land waar je nu als vreemdeling woont zal ik je geven
d) je zal stamvader worden van vele volken

Wat offerde Awraham voor de Eeuwige in plaats van zijn zoon ?
a) een kip
b) een omer gerst
c) een ram
d) wierook

Wat betekent de naam Jitschak?
a) hij die hout hakt
b) de verschrikkelijke
c) vader van een groot volk
d) hij lachte

Wat geloofde Awaraham wel en de andere mensen in zijn tijd niet?
a) dat er voor alles in de natuur verschillende goden zijn
b) dat er naast slechte goden ook goede goden zijn
c) dat er 1 onzichtbare God is
d) dat je beelden van God kunt maken

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1314 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register