การบวกเลข Question Preview (ID: 1120)


ให้นักเรียนบวกเลข 2 หลักให้ถูกต้อง. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

23 + 35 =?
a) 85
b) 35
c) 53
d) 58

94 + 46 =?
a) 130
b) 140
c) 145
d) 135

19 + 57 =?
a) 66
b) 77
c) 76
d) 67

10 + 22 =?
a) 23
b) 42
c) 32
d) 30

38 + 45 =?
a) 73
b) 99
c) 93
d) 83

12 + 15 =?
a) 23
b) 25
c) 27
d) 29

33 + 47 =?
a) 60
b) 70
c) 80
d) 90

23 + 38 = ?
a) 41
b) 51
c) 61
d) 71

21 + 21 =?
a) 33
b) 41
c) 42
d) 24

34 + 44 =?
a) 78
b) 87
c) 79
d) 97

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1120 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register