Maailm Pärast Teist Maailmasõda: Question Preview (ID: 29735)


Below is a preview of the questions contained within the game titled MAAILM PäRAST TEIST MAAILMASõDA: Kas Tunned Sõnade Tähendust? To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Tänapäeva Euroopa Liidu eelkäija.
a) Euroopa Fond b) Euroopa Söe- ja Teraseühendus c) Euroopa ja Nõukogude Liidu Leping d) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Ühiskond, kus on saavutatud enamiku kodanike turvalisus
a) võidurelvastumine b) kriisikolle c) heaoluühiskond d) rahuleping
NATO ehk
a) Armeede ühendus b) Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon c) Nõukogude- USA Liit d) Idabloki Liit
Kriisikolle 1950. aastate alguses Aasias.
a) Korea sõda b) Kuuba kriis c) Berliini müür d) Siberi mets
1950.-1980. aastatel oli rahvusvaheliste suhete peamiseks valuküsimuseks
a) blokaad b) võidurelvastumine c) rahulepped d) piiritülid
1945. aastal loodud organisatsioon rahumeelse ja õiglase maailmakorralduse kaitseks.
a) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon b) Euroopa Liit c) NATO d) Euroopa Nõukogu
Lääne demokraatia ja komministliku režiimi vastasseisu, mis hõlmas kõiki eluvaldkondi nimetati
a) talvesõjaks b) Marshalli sõjaks c) külmaks sõjaks d) Trumani sõjaks
Mis riik piiras end muust maailmast nn. raudse eesriidega?
a) Saksamaa b) Nõukogude Liit c) USA d) Poola
Mis riik kaotas oma elanikkonnast kõige suurema % rahvaarvust?
a) Nõukogude Liit b) Saksamaa c) Poola d) Jugoslaavia
Vabameelsed inimesed 1960. aastate lääneriikides.
a) lõngused b) karvased c) hipid d) hipsterid
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 29735 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register