Lukiofilosofia - Tietoteoriaa: Question Preview (ID: 14785)


Below is a preview of the questions contained within the game titled LUKIOFILOSOFIA - TIETOTEORIAA: Peli Lukion Ykköskurssin Tietoteorian Termikertaukseen .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Empiristit perustivat tiedon
a) havaintoihin ja kokeisiin b) järjen käyttöön c) intuitioon d) auktoriteettiin
Rationalismin mukaan tietoa saadaan
a) havainnoimalla b) luolaa tarkkailemalla c) järjen avulla, esim. päättelemällä deduktiivisesti d) yhdistämällä järki Ja havainnot
Skeptisisti
a) epäilee b) on varma tiedostaan c) pitää tietoa suhteellisena d) tietää totuudesta vain osan
Immanuel Kant
a) oli empiristi b) oli rationalisti c) oli skeptikko d) päätyi yhdistämään järjen Ja havainnot tiedon pohjana
Dogmaattinen ihminen uskoo
a) vasta tutkittuaan kaikki todisteet huolella b) tietävänsä koko totuuden c) ristiriitaisia asioita d) epäilyyn
Relativismin mukaan
a) totuus on suhteellista b) totuutta ei kannata tutkia c) totuus on tieteen saavutettavissa d) totuus löytyy vain Raamatusta
Pragmatistille
a) totuus liittyy onnistuneeseen toimintaan b) totuus on tuolla jossain c) totta ovat vain matematiikan lauseet d) kaikki on yhtä totta
Platon oli tieto-opiltaan
a) empiristi b) skeptikko c) rationalisti d) agnostikko
Hume edusti
a) rationalismia b) empirismiä c) synteesiä näiden väliltä d) dogmaattista fundamentalismia
Deduktio on
a) osa estetiikkaa b) pätevää totuuden säilyttävää päättelyä c) kokemusten yleistämistä d) päättelyvirhe
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 14785 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register