Test: Question Preview (ID: 5301)


Below is a preview of the questions contained within the game titled TEST: Literárne Termíny .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

báseň, ktorá má dej
a) epická
b) lyrická
c) dramatická
d) prozaická

krátky literárny prozaický epický útvar
a) román
b) poviedka
c) balada
d) sonet

jeden riadok básne je
a) strofa
b) verš
c) refrén
d) rým

rozhovor postáv je
a) monológ
b) epilóg
c) prológ
d) dialóg

rozpor v literárnom diele je
a) konflikt
b) dráma
c) reakcia
d) kompozícia

opakovanie slov na začiatku veršov je
a) anafora
b) epizeuxa
c) rým
d) epifora

zvuková zhoda slabík na konci veršov je
a) rým
b) aliterácia
c) refrén
d) rytmus

pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík je
a) metafora
b) rým
c) rytmus
d) metonýmia

báseň s pochmúrnym obsahom a tragickým koncom
a) báj
b) povesť
c) balada
d) dráma

výstavba litarárneho diela
a) kompozícia
b) kolízia
c) pozícia
d) paralela

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 5301 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register