Βρίσκω τη συζυγία Question Preview (ID: 41111)


Νέα ελληνικά - Γραμματική - Ρήματα.[print questions]

κτυπώ
a) α συζυγία
b) β συζυγία
c)
d)

γυρίζω
a) α συζυγία
b) β συζυγία
c)
d)

νυστάζω
a) α συζυγία
b) β συζυγία
c)
d)

βασανίζομαι
a) α συζυγία
b) β συζυγία
c)
d)

τραγουδώ
a) α συζυγία
b) β' συζυγία
c)
d)

ερημώνω
a) α' συζυγία
b) β' συζυγία
c)
d)

βαριέμαι
a) α συζυγία
b) β' συζυγία
c)
d)

θυμάμαι
a) α συζυγία
b) β' συζυγία
c)
d)

παρκάρω
a) α συζυγία
b) β συζυγία
c)
d)

προσποιούμαι
a) α συζυγία
b) β συζυγία
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 41111 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register