Irregular Future Tense Question Preview (ID: 38815)


Irregular Verbs.[print questions]

decir-ellos
a) deciran
b) diran
c) digan
d) diceran

poder-yo
a) podere
b) podre
c) poderemos
d) podra

valer-el
a) valera
b) vadra
c) valeran
d) valdra

saber-nosotros
a) sabremos
b) saberemos
c) seremos
d) sabramos

tener-tu
a) teneras
b) tenras
c) tendras
d) tienras

querer-ellos
a) querran
b) quierran
c) queran
d) quereran

salir-tu
a) sadra
b) saliras
c) saldra
d) saldras

venir-ellos
a) veniran
b) vendran
c) vendra
d) vendras

poner-yo
a) pondre
b) ponere
c) pondra
d) pondras

hacer-nosotros
a) haceremos
b) haremos
c) hagamos
d) haramos

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 38815 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register