Edukasyon SaP Pagpapakatao: Question Preview (ID: 30718)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SAP PAGPAPAKATAO: Short |Quiz .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng katatagan ng loob?
a) Mag-alaga ng halaman
b) Makipag-away sa kamag-aral
c) Maglaro sa labas kahit umuulan
d) Magpabakuna ka laban sa epidemya o sakit.

Piliin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng katatagan ng loob.
a) Aawayin ang kamag-aral.
b) Sasawayin mo ang mga maling ginagawa ng iba.
c) Hahayaan ang mga bata na nagkakalat ng basura.
d) Babastusin ang matandang naglalakad sa kalye.

Nakita mo si Bert na kumokopya ng takdang-aralin kay Juan.Ano ang dapat mong gawin?
a) Gagaya ka kay Bert.
b) Aawayin si Bert
c) Sasabihin mo sa iyong guro ang maling ginagawa ni Bert.
d) Hahayaan mo lamang si Bert na mangopya kay Juan.

Nakakalat ang mga laruan ni Annie at alam niya naming ayaw makita ng kanyang ate ang ganung kagulong bahay. Ano ang magiging reaksyon ng ate ni Annie?
a) Pagagalitan si Annie
b) Itatapon ang mga laruan ni Annie
c) Iiyakan si Annie
d) Pagsasabihan si Annie

Nakabangga nina Gelo at David si Gng.De Gula dahil sila’y nagtatakbuhan sa karinderya dahil sa hindi pagsunod sa paalala na napaskil sa pader ay ____?
a) Ipinagpatuloy nila ang pagtakbo.
b) Pinagsabihan ni Gng.De Gula sina Gelo at David at sila’y humingi ng paumanhin.
c) Pinagpulot ng kalat.
d) Hinayaan lang sila.

Pinuri ka ng iyong kaibigan dahil ang galling mong gumuhit. Matutuwa ka ba?
a) OO
b) hindi
c) depende
d) Wala sa nabanggit.

Napansin mong sobra ang sukli sa iyo ng tinder a kahit na matindi ang iyong pangangailangan ay isinauli mo ito. Tama ba ang iyong ginawa?
a) Oo,kasi mas kailangan niya ang pera.
b) Oo,kasi mas magandang gumawa ng mabuti at maaari kang umani ng papuri.
c) Hindi,kasi pinapahiya ka nila.
d) Hindi,kasi di ako tumatanggap ng pagkakamali.

Nakita mo ang matandang babae na hirap tumawid papunta sa kabilang kalye . Ano ang gagawin mo kahit na natatakot ka?
a) aalalayan ang matanda papunta sa kabilang kalye
b) hahayaan na lamang siyang tumawid
c) Itutulak na lang ang matanda para hindi na ito mahirapan tumawid
d) Titignan na lamang hanggang sa siya`y makatawid

Nakita mo si Bert na kumokopya ng takdang aralin kay Juan. Ano ang gagawin mo?
a) gagaya ka kay Bert
b) aawayin mo si Bert
c) sasabihin sa iyong guro ang maling ginawa ni Bert
d) hahayaan na lamang si Bert

Nakakalat ang laruan ni Annie at alam niya naming ayaw makita ng kuya niya na makalat ang bahay. Ano ang magiging reaksyon ng kanyang kuya?
a) Pagsasabihan si Annie tungkol sa pagligpit ng kanyang ,mga laruan.
b) Itatapon ang mga laruan ni Annie
c) Iiyakan ni Annie
d) Pagagalitan ni Annie

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30718 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register