Edukasyon Sa Pagpapakatao: Question Preview (ID: 30345)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO: My First Test. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

1. Ang ________ ay isang pag-uugali na nagpapakita ng pananagutan at isang responsibilidad sa ating kapwa.
a) a. Pakikipagkaibigan
b) b. Pakikipagkapwa-tao
c) c. Pagbibigay
d) d. Pagmamahal

2. Tayong lahat ay nilikha ng _____ na may kanya-kanyang kakayahan…
a) a. Diyos
b) b. tao
c) c. hayop
d) d. bagay

3. Pupunta ka sa kaarawan ng iyong kamag-aral ngunit biglang sumama ang pakiramdam ng iyong ina. Ano ang iyong gagawin?
a) a. Hahayaan mo lang ito at aalis ka pa rin.
b) b. Bibilhan mo ng siya ng gamut, sabay alis.
c) c. Ipagpapaliban mo na lang ang pag-alis at aalagaan ang iyong ina.
d)

4. Nagkwento sa iyo ang iyong kaibigan ng kanyang sikreto at sinabing huwag mo raw itong ipagkakalat. Ano ang gagawin mo?
a) a. Ipagkakalat mo ito sa iba.
b) b. Sisiraan mo siya.
c) c. Hindi mo ito sasabihin sa iba dahil isa kang tunay na kaibigan.
d)

5. Inutusan ka ng iyong ina na bumili ng gamut ng iyong nakakabatang kapatid, ngunit ikaw ay gumagawa pa ng iyong takdang aralin. Ano ang iyong gagawin?
a) a. Ihihinto mo muna ang paggawa ng iyong takda at susunod sa iyong ina.
b) b. Hindi mo ito papakinggan.
c) c. Susunod ka ngunit ikaw ay nagdadabog.
d)

6. May nakita kang matanda na nahihirapan sa kanyang pagtawid. Ano ang iyong gagawin?
a) a. Ipagsasawalng bahala mo ito at hindi papansinin.
b) b. Tatawanan mo ito.
c) c. Tutulungan at aalalayan ito sa pagtawid.
d)

7. Pumunta ang iyong mga kamag-aral sa inyong bahay. Nanduon ang iyong kapatid na may kapansanan. Ano ang iyong gagawin?
a) a. Ikakahiya ito.
b) b. Ipapakilala sa mga kamag-aral at ipagmamalaki.
c) c. Papuntahin sa kwarto at magtago.
d)

8. Mayroon kang kamag-aral na may kapansanan sa pagsasalita at ikaw ay kanyang kinausap. Ano ang gagawin mo?
a) a. Kakausapin ito ng may respeto.
b) b. Hindi mo ito kakausapin at lalayo ka.
c) c. Aasarin mo ito.
d)

9. Habang oras ng recess, nakita mo ang iyong kamag-aral na hindi kumakain at napag alaman mong ito ay walang baon. Ano ang gagawin mo?
a) a. Hindi mo ito papansinin.
b) b. Iinggitin mo ito.
c) c. Aalukin mo ito ng dala mong pagkain at bibigyan.
d)

10. Nakasabay mo sa daan papuntang paaralan ang iyong guro. Nakita mong marami syang bitbit at hirap na hirap. Ano ang iyong gagawin?
a) a. Mauuna ka at hahayaan mo lang siya.
b) b. Aalukin mo ito ng iyong tulong.
c) c. Hahayaan mo lang ito at magkukunwaring walang napansin.
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30345 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register