A Literatura Popular: Question Preview (ID: 12786)


Below is a preview of the questions contained within the game titled A LITERATURA POPULAR: Unhas Preguntas Sobre A Literatura Popular E Os Seus Xe'neros Narrativos .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Se les un conto popular que se parece moito a un que se conta onde vives, pero con varios cambios, que aconteceu?
a) Pasou que algu'n listo plaxiou o libro no que se publicou
b) Acontece que o libro recolle unha das varias versio'ns orais que hai do conto
c) Todo o que e' literatura popular pare'cese moito entre si
d)

Cal dos seguintes NON E' un tipo de conto popular?
a) De terror
b) Marabilloso
c) De animais
d) De costumes

Que significa que o conto soe ter forma dramatizada?
a) Significa que ocorren desgrazas
b) Significa que se converte en teatro
c) Significa que ten moitos dia'logos
d)

Que se soe repetir dentro dun conto?
a) As accio'ns
b) Os chistes
c) As palabras iniciais
d)

Que xe'nero presenta os feitos como ficticios?
a) A lenda
b) O conto
c) O mito
d)

Que xe'nero amosa como naceron ou que sentido tenhen os elementos da natureza?
a) O mito
b) A lenda
c) O conto
d)

En que xe'nero hai presenza de deuses e seres sobrenaturais?
a) No conto
b) Na lenda
c) No mito
d)

En que xe'nero hai protagonistas ano'nimos?
a) No conto
b) Na lenda
c) No mito
d)

Que caracteri'stica da literatura popular favorece a memorizacio'n dos textos?
a) A su'a variabilidade
b) A su'a brevidade
c) As su'as ensinanzas
d)

Que e' un texto que comece: Cando o ser humano comezaba a habitar a Terra, non existi'an o Sol nin a Lu'a
a) Un mito
b) Unha lenda
c) Un conto
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 12786 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register