Test: Question Preview (ID: 5301)


Below is a preview of the questions contained within the game titled TEST: Literárne Termíny .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

báseň, ktorá má dej
a) epická b) lyrická c) dramatická d) prozaická
krátky literárny prozaický epický útvar
a) román b) poviedka c) balada d) sonet
jeden riadok básne je
a) strofa b) verš c) refrén d) rým
rozhovor postáv je
a) monológ b) epilóg c) prológ d) dialóg
rozpor v literárnom diele je
a) konflikt b) dráma c) reakcia d) kompozícia
opakovanie slov na začiatku veršov je
a) anafora b) epizeuxa c) rým d) epifora
zvuková zhoda slabík na konci veršov je
a) rým b) aliterácia c) refrén d) rytmus
pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík je
a) metafora b) rým c) rytmus d) metonýmia
báseň s pochmúrnym obsahom a tragickým koncom
a) báj b) povesť c) balada d) dráma
výstavba litarárneho diela
a) kompozícia b) kolízia c) pozícia d) paralela
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 5301 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register